Política de privadesa

1.- INFORMACIÓ A L’USUARI

CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENTS,S.L.U. informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin demanar-se a través del seu lloc web.
Aquesta web no recull dades personals dels usuaris si aquests no omplen el formulari corresponent i accepten la política de protecció de dades expressa.

CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENTS,S.L.U. es el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades amb conformitat segons el que es disposa a les normatives vigents en matèria de  protecció de dades personals.

S’informa que , conforme a aquesta, es garanteix a l’interessat l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació de les dades que li concerneixen, havent de, per a tal fet, dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent direcció electrònica: info@transparenta.cat  . El titular de les dades resulta informat i conscient de manera expressa, en cas de complimentar el formulari, la comunicació i tractament de les seves dades personals sota les seves condicions de seguretat i secret professional , durant el període que resulti necessari per a la finalitat per a la que s’han recopilat i tractat i amb les condicions que es senyalen a continuació.

2.- INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT

Segons el que es disposa al Reglament General de Protecció de Dades de la UE, l’usuari ha de rebre informació puntual i concreta del responsable del tractament i usos i finalitats del mateix. Per això s’indica la següent informació en aquest enllaç.

3.- MESURES DE SEGURETAT

Donar conformitat al que s’ha disposat a les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENTS,S.L.U. compleix amb totes les obligacions establertes per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita, legal i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertanyents i limitats al necessari amb relació als fins per als que són tractats.

CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENTS,S.L.U. garanteix  que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i normativa vigent en protecció de dades personals amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i se’ls hi ha comunicat la informació adequada per tal que puguin  exercir-los.

INFORMACIÓ ADDICIONAL EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
 

1.- Responsable del tractament

Identitat:CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENTS,S.L.U.
CIF: B08719619
Direcció Postal: Raval de Sant Jaume, 53b 08280 CALAF
Correu Electrònic: info@transparenta.cat


2.- Finalitat del tractament
 

2.1 Finalitat del tractament
 

CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENTS,S.L.U. tractem la informació la informació que ens faciliten les persones interessades amb l’objectiu de poder contactar amb ells per a oferir-los la informació sol•licitada referent als nostres serveis.

CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENTS,S.L.U. tractem la informació sol•licitada pels usuaris per a enviar-los-hi periòdicament la nostra informació sobre els productes i serveis de la societat, remesa a l’usuari per correu electrònic i missatge.


2.2 Període de conservació de les seves dades
 

Les dades personals proporcionades es conservaran durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès per la seva part, sempre i quan no hagi exercitat el seu dret de supressió i oposició. Tot això sense perjudici dels terminis mes  amples que es puguin establir per disposició normativa o reglamentària.
 

3.- Legitimació del tractament
 

Mitjançant l’acceptació de les presents condicions, vostè presta el consentiment a CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENTS,S.L.U. tracti les seves dades per contactar amb vostè i facilitar-li informació que ha sol•licitat al nostre web i per enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis.
 

4.- Destinataris de cessions o transferències.
 

Les seves dades no seran objecte de cap tipus de cessió.
 

5.- Drets de les persones interessades
 

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENTS,S.L.U. estem tractant les seves dades personals que li concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol•licitar la seva supressió quant, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en qualsevol moment, a oposar-se al tractament de les seves dades.
 

Per a l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat pot poar-se en contacte a través de la direcció de correu electrònic o direcció postal indicats al primer paràgraf.
 

Finalment, Vostè, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, te dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquests efectes ha  de dirigir-se a L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.