La planta d’upgrading de Granollers s’incorpora al sistema GDO (Garanties d’Origen de Gasos Renovables)

La planta d’upgrading de Granollers s’incorpora al sistema GDO (Garanties d’Origen de Gasos Renovables)

La planta d’upgrading de Granollers continua sumant certificacions. Ara hem aconseguit incorporar-nos al sistema GDO (Garanties d’Origen de Gasos Renovables), on, actualment, només hi ha una quinzena de centres de producció. És un certificat que acredita el caràcter renovable de l’energia (en aquest cas biogàs) i aporta informació detallada sobre el procés de producció. Aquest és un certificat electrònic sobre: origen, tipus de producció, tipus de producte, fabricant, quan s’emet o cancel·la la garantia d’origen.

La seva funció és demostrar al consumidor final que una quota o quantitat d’energia determinada s’ha obtingut a partir de fonts renovables. Les GDO són un sistema que no permet duplicar, ni revendre “certificats” renovables. L’objectiu és tenir un sistema garantista que permet protegir les entitats que inverteixen en productes sostenibles davant de males pràctiques.

Per obtenir-la cal complir amb el que estableix el Reial Decret 376/2022. En aquest decret s’estableixen les condicions que s’han de complir en relació amb emissions, tipus de producció, sostenibilitat i altres factors.

La planta d’upgrading de Granollers forma part del projecte BioVo que té com a objectiu la generació de biometà a través de l’aprofitament del biogàs que es genera en els processos de tractament a la Planta de Digestió Anaeròbica i de Compostatge del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Granollers del Consorci Besòs Tordera.

La instal·lació compta amb una planta de neteja i purificació de biogàs, mitjançant la tecnologia de membranes de Bright Renewables; un gasòmetre amb capacitat per a 1.250 m3 i un mòdul d’injecció de biometà a la xarxa de Nedgia. El projecte utilitza el biogàs procedent de les instal·lacions de l’EDAR i la planta de gestió de residus orgànics procedents de la recollida selectiva, estimat ara en 661.036 Nm3/any i que podria assolir els 3,26 milions de Nm3/any.

El projecte, amb un cost previst de 2,8 milions d’euros, ha rebut una subvenció de 1,01 milions d’euros per part de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER) perquè es tracta d’una iniciativa que afavoreix una economia baixa en carboni i, per tant, un creixement sostenible. La resta va a càrrec dels dos consorcis.